ข้อสนเทศที่ผ่านการประมวลผลและให้การรับรองแล้ว

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคำรับรองการปฏิบัติราชการ